Statut radiokluba SOTA Slovenija

Moderator: s58r

Zaklenjeno
s58r
Prispevkov: 276
Pridružen: 10 Maj 2008, 18:27

Statut radiokluba SOTA Slovenija

Odgovor Napisal/-a s58r »

V skladu z 4., 9. in 13. članom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) je zbor članov Radiokluba »SOTA Slovenija« sprejel Pravila Radiokluba »SOTA Slovenija« na ustanovnem zboru članov dne : 17.10.2009 in 12.12.2009 , ko so bila pravila usklajena z ZDru-1, sprejel naslednja

P R A V I L A
Radiokluba »SOTA Slovenija«


SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Z namenom, da bi organizirano uresničevali skupne in posamezne interese, dejavnosti in aktivnosti na področju radioamaterstva, člani delujemo v Radioklubu »SOTA Slovenija« (v nadaljevanju radioklub).
2. člen

(1) S temi pravili člani radiokluba določijo ime in sedež radiokluba, dejavnost, namen, cilje in naloge, organiziranost, pravice in naloge članov, pristojnosti in naloge organov, zastopanje, financiranje, zagotavljanje javnosti dela, nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in finančnimi sredstvi ter način prenehanja radiokluba.
3. člen

(1) Ime društva: RADIOKLUB »SOTA SLOVENIJA«
(2) Sedež društva: Celje, Bezenškova 1, 3000 Celje
4. člen

(1) Radioklub je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik radiokluba.

DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI RADIOKLUBA

5. člen

(1) Radioklub je društvo, ki deluje na območju Republike Slovenije.
6. člen

Dejavnost, namen, naloge in cilji radiokluba so predvsem:

(1) Vzpodbujati in organizirati SOTA aktivnosti v Sloveniji.
(2) Združevati ljubitelje radioamaterskih aktivnosti v naravi, tehnične kulture in elektronike ter popularizirati svojo dejavnost v teoriji in praksi.
(3) Popularizirati tehnično kulturo s poudarki na področju elektronike, telekomunikacij in računalništva v teoriji in praksi.
(4) Komunicirati preko radioamaterskih postaj z drugimi radioamaterji in s tem prispevati k razpoznavnosti kluba, občine in države v svetu.
(5) Vzgajati članstvo v radioamaterskem duhu – HAM SPIRIT-u, v duhu humanosti, prijateljstva, miru, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja.
(6) Preko radioamaterskih postaj in drugih oblik delovanja sodelovati in nuditi pomoč pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin ob elementarnih in drugih nesrečah in nevarnostih.
(7) Organizirati delo in akcije, ki so v interesu članstva in prispevajo k organizacijskemu in tehničnemu napredku radiokluba.
(8) Spodbujati članstvo pri izvajanju radioamaterskih aktivnosti v naravi, s čimer se člane spodbuja tudi k športni aktivnosti in s tem k dvigu kvalitete življenja.
(9) Sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami pri izvajanju sorodnih dejavnosti.
7. člen

(1) Radioklub se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo na način, kot ga za opravljanje take dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami radiokluba, kot dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti radiokluba, ter se lahko opravlja v obsegu potrebnem za njihovo doseganje oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja pod pogoji in na način, ki jih za tovrstne primere določa veljavna zakonodaja.
(2) Radioklub lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
(3) Pridobitna dejavnost se lahko opravlja na področjih, kot so:
• organiziranje predavanj in izobraževanj;
• založniška dejavnost – glasilo radiokluba, strokovna literatura;
• izdelava in trženje artiklov z emblemom radiokluba;
• organizacija radijskih zvez ob športnih ali drugih prireditvah.

ČLANSTVO

8. člen

(1) Vsaka fizična oseba, ki je zainteresirana za delo v radioklubu in podpiše pristopno izjavo, da pristopa v radioklub prostovoljno in sprejema ta pravila ter plača članarino, lahko postane član radiokluba in deluje v njem pod enakimi pogoji.
9. člen

(1) Članstvo v radioklubu je osebno.
10. člen

(1) Če se v radioklub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega (7) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Takšni člani nimajo pravice da volijo ali so izvoljeni za vodilne člane kluba.
(2) Za osebo od sedmega (7) do dopolnjenega petnajstega (15) leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v radioklub podati pisno soglasje. Takšni člani nimajo pravice da volijo ali so izvoljeni za vodilne člane kluba.
11. člen

(1) Radioklub ima lahko tudi simpatizerje, ki sicer nimajo enakih dolžnosti in pravic kot polnopravni člani radiokluba. Simpatizer je lahko pravna ali fizična oseba, ki jo zanima delo radiokluba in ga po svojih najboljših močeh spodbuja in podpira.
(2) Simpatizer lahko podpira dejavnost radiokluba s svojimi prostovoljnimi materialnimi ali finančnimi prispevki ter prostovoljnim delom.
(3) Simpatizerji se lahko udeležujejo vseh športnih, rekreativnih, izobraževalnih, delovnih družabnih in drugih akcij radiokluba.
12. člen

(1) Radioklub ima lahko častne člane.
(2) Častni član lahko postane član ali nečlan radiokluba, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju radiokluba in radioamaterske dejavnosti na splošno.
(3) Častnega člana imenuje zbor članov radiokluba na osnovi pisnega predloga in obrazložitve predsednika radiokluba ali vsaj dveh članov radiokluba.
(4) Častni član ima enake pravice in dolžnosti kot drugi člani, ni pa obvezan plačevati letne klubske članarine in opravljati delovnih obveznosti po programu dela radiokluba.
(5) Častni član, ki ni član radiokluba, ne more voliti ali biti izvoljen v organe radiokluba.
13. člen

Pravice članov radiokluba so predvsem:
(1) da volijo in so voljeni v organe radiokluba;
(2) da dajejo predloge in pobude za delo radiokluba;
(3) da sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju programov dela;
(4) da skladno z veljavnimi predpisi uporabljajo radijska in druga sredstva ter opremo radiokluba;
(5) da preko članstva v radioklubu koristijo usluge zvez društev, v katere je radioklub včlanjen;
(6) da sodelujejo v izobraževalnih, humanitarnih, športnih, rekreativnih, družabnih in drugih aktivnostih, ki jih organizira radioklub;
(7) da lahko uporabljajo simbole in oznake radiokluba;
(8) da lahko prejmejo nagrade in priznanja za svoje delo in dosežene uspehe po merilih, ki se določijo s posebnimi pravili;
(9) da imajo druge pravice, ki izhajajo iz članstva v radioklubu.
14. člen

Dolžnosti članov radiokluba so predvsem:
(1) da delujejo po načelih HAM SPIRIT-a in skladno z veljavno zakonodajo;
(2) da dajejo predloge in pobude za delo radiokluba;
(3) da sodelujejo pri oblikovanju programov dela;
(4) da vestno uresničujejo svoj del sprejetih in dogovorjenih nalog v okviru programov dela radiokluba;
(5) da spoštujejo pravila radiokluba in izvajajo sklepe organov radiokluba;
(6) da skrbno rokujejo z opremo, s katero razpolaga radioklub;
(7) da skrbijo za ugled in dobro ime radiokluba v lokalni skupnosti in širše;
(8) da skrbijo za urejenost prostorov, v katerih radioklub deluje;
(9) da redno in pravočasno plačujejo dogovorjeno članarino in druge prispevke.
15. člen

Članstvo v radioklubu preneha:
(1) s prenehanjem radiokluba;
(2) s smrtjo člana;
(3) s prostovoljnim izstopom člana ki jo mora podati s pisno izjavo;
(4) s črtanjem člana iz radiokluba zaradi neplačevanja članarine ali drugih dogovorjenih prispevkov kljub predhodnemu pisnemu opominu;
(5) z izključitvijo člana iz radiokluba na podlagi pravnomočnega sklepa zbora članov radiokluba.
16. člen

(1) S prenehanjem članstva v radioklubu nekdanji član izgubi vse pravice in dolžnosti po teh pravilih, prav tako ne more imeti nobenega zahtevka po premoženju radiokluba razen v primeru, da je kot član odstopil v uporabo radioklubu lastna materialna sredstva po posebni pogodbi.

SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI

17. člen

(1) Radioklub se lahko prostovoljno vključi v zveze, meddruštvene odbore ali druge oblike povezovanja in sodelovanja z drugimi društvi na območni, regijski, državni ali interesni osnovi zaradi uresničevanja skupnih interesov.
18. člen

(1) Radioklub lahko sodeluje z drugimi društvi in združenji pri izvajanju skupno dogovorjenih programov, ki morajo biti skladni s temi pravili.
19. člen

(1) Radioklub lahko sodeluje s tujimi društvi ali organizacijami na osnovi skupno dogovorjenih programov, ki morajo biti skladni s temi pravili, Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.
20. člen

(1) Radioklub se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu pod pogoji in na način, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja, ki ureja delovanje društev.

ZASTOPANJE RADIOKLUBA

21. člen

(1) Radioklub zastopa njegov predsednik.
(2) V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika radiokluba, opravlja njegove naloge in pooblastila podpredsednik.

UPRAVLJANJE RADIOKLUBA

ZBOR ČLANOV RADIOKLUBA

22. člen

(1) Najvišja oblika upravljanja radiokluba je zbor članov radiokluba (v nadaljevanju zbor). Sestavljajo ga vsi člani radiokluba.
23. člen

(1) Zbor je lahko reden ali izreden.
(2) Reden zbor se opravi enkrat letno in ga skliče predsednik radiokluba. Vsako četrto leto se opravijo volitve vodilnih članov radiokluba.
(3) Izreden zbor se skliče na pisno zahtevo vsaj enega od vodilnih članov radiokluba ali zahteve vsaj tretjine članov radiokluba.
(4) Izreden zbor skliče predsednik. V primeru, da predsednik ne skliče izrednega zbora v 60 dneh od prejema pisnega zahtevka, ga skliče tisti, ki je sklic zahteval. Izreden zbor lahko razpravlja in odloča zgolj o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.
(5) Sklicatelj zbora (rednega ali izrednega) mora predložiti dnevni red in ustrezna gradiva za delo zbora.
24. člen

(1) Delo zbora članov je javno. Zasedanje zbora vodi delovni predsednik zbora.
(2) Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zbora prisotna vsaj tretjina članov.
(3) V primeru, da je prisotna manj kot tretjina članov radiokluba, vendar več kot petina in hkrati najmanj trije člani kluba, lahko delovni predsednik, ko ugotovi, da so bili člani pravilno in pravočasno vabljeni, po 15 minutnem čakanju odloči, da se zbor izvede ob ugotovljeni udeležbi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka (3), in ko se odloča o prenehanju radiokluba, so veljavno sprejeti sklepi, če je zanje glasovalo več kot dve tretjini prisotnih članov radiokluba. V vseh drugih primerih se sklepi sprejemajo z navadno večino.
(5) Glasovanje o sklepih je praviloma javno.
(6) Sklepi zbora so obvezujoči za vse člane radiokluba.
25. člen

Zbor članov poleg pristojnosti, ki mu jih nalaga veljavna zakonodaja, opravlja sledeče naloge:
(1) Razpravlja in sklepa o poročilih in načrtih za delovanja radiokluba, o finančnem načrtu in zaključnem računu.
(2) Voli in razrešuje predsednika in druge vodilne člane radiokluba.
(3) Sprejema in spreminja pravila radiokluba in druge akte, ki so v njegovi pristojnosti.
(4) Odloča o predlogih, pobudah in prošnjah članov.
(5) Odloča o pritožbah zoper odločitve vodilnih članov radiokluba.
(6) Odloča o priznanjih in nagradah.
(7) Odloča o združevanju in vključevanju v zveze in izstopu iz njih.
(8) Odloča o nakupu ali odtujitvi nepremičnin.
(9) Odloča o imenovanju častnih članov.
(10) Odloča o prenehanju radiokluba.
(11) Imenuje in razrešuje posamezne komisije in jim določa pristojnosti.

VODILNI ČLANI RADIOKLUBA

26. člen

(1) Vodilni člani radiokluba so vsaj:
• Predsednik – zastopnik radiokluba.
• Podpredsednik.
• Tajnik.
• Blagajnik.
27. člen

Naloge vodilnih članov so predvsem:
(1) Izvrševanje sklepov zbora članov.
(2) Priprava in sprejemanje splošnih aktov, ki so v njihovi pristojnosti.
(3) Določanje višine članarine in drugih prispevkov.
(4) Vodenje in usmerjanje aktivnosti radiokluba med dvema zasedanjema zbora članov.
(5) Odločanje o nakupu ali odtujitvi premičnin.
(6) Odločanje o disciplinskih prekrških članov radiokluba.
(7) Posredovanje, kot arbiter, v morebitnih sporih med člani radiokluba.
28. člen

(1) Mandat vodilnih članov je štiri (4) leta in so lahko ponovno izvoljeni.
(2) Vodilne člane radiokluba voli zbor članov radiokluba na praviloma javnem glasovanju in so njemu odgovorni.
(3) Zbor članov lahko določi, da se imenujejo dodatni vodilni člani, ki so zadolženi za določena področja delovanja radiokluba. V tem primeru jim mora zbor članov določiti pravice, naloge in pristojnosti.
29. člen

(1) Vodilni člani se sestajajo po potrebi, vendar vsaj šest (6) krat letno.
(2) Za sprejemanje veljavnih odločitev mora biti prisotna več kot polovica vodilnih članov.
(3) Vodilni člani na sestankih sprejemajo odločitve z navadno večino, glasovanje je javno.
30. člen

(1) Disciplinski prekrški, ki jih obravnavajo vodilni člani radiokluba so lahko:
• Kršitve pravil radiokluba.
• Dejanja, ki rušijo ugled radiokluba.
• Dejanja, ki so v nasprotju s splošno veljavnim radioamaterskim kodeksom – HAM SPIRIT-om.
• Dejanja, si so v nasprotju s pravili zvez društev, v katere je radioklub vključen.
• Dejanja, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo.
(2) Ukrepi, ki jih lahko izrečejo vodilni člani so:
• Opomin za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih ali moralnih posledic za radioklub.
• Izključitev iz članstva radiokluba za kršitve, ki imajo večje materialne ali moralne posledice za delovanje radiokluba.
(3) O odločitvi se izda pisni sklep, zoper katerega se prizadeti lahko pritoži zboru članov radiokluba. V kolikor član z odločitvijo zbora članov ne soglaša, lahko izkoristi druge pravne možnosti, določene v zakonodaji, ki ureja delovanje društev.
(4) Kdorkoli povzroči radioklubu materialno škodo, jo mora povrniti v materialu in vrednosti povzročene škode. Če je škodo povzročilo več članov in ni mogoče ugotoviti, kolikšen je delež posameznika, so povzročitelji odgovorni v enakih delih.
31. člen

Predsednik radiokluba je predvsem pristojen da:
(1) Predstavlja in zastopa radioklub.
(2) Izvršuje sklepe zbora članov.
(3) Izdaja navodila sekcijam in drugim oblikam delovanja kluba in spremlja njihovo izvajanje.
(4) Pripravlja besedila splošnih aktov.
(5) Izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje.
(6) Izvaja finančni načrt.
(7) Določa delegate, ki predstavljajo radioklub v zvezah društev, v katere je radioklub včlanjen.
(8) Imenuje, pooblašča in razrešuje člane radiokluba za izvajanje določenih nalog.
(9) Opravlja druge tekoče zadeve.
(10) V primeru odsotnosti predsednika ima vse pristojnosti predsednika, podpredsednik radiokluba.
32. člen

Tajnik radiokluba je predvsem pristojen da:
(1) Skrbi za urejanje in arhiviranje dokumentacije radiokluba.
(2) Pripravi in pošilja dopise in druga gradiva.
(3) Pripravi zapisnike sestankov in zbora članov.
(4) Izvaja druge naloge, ki mu jih določi predsednik ali podpredsednik radiokluba.
33. člen

Blagajnik radiokluba je predvsem pristojen da:
(1) Izvaja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem radiokluba.
(2) Vodi dokumentacijo o finančno-materialnem poslovanju radiokluba.
(3) Izvaja druge naloge, povezane s finančno-materialnim poslovanjem radiokluba.
(4) Izvaja druge naloge, ki mu jih določi predsednik ali podpredsednik radiokluba.

FINANCIRANJE RADIOKLUBA IN IZVAJANJE NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM TER FINANČNO-MATERIALNIM POSLOVANJEM RADIOKLUBA

34. člen

(1) Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, v skladu z veljavnim računovodskim standardom, ki ga sprejme pooblaščena organizacija ter v skladu s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, ki ga sprejme zbor članov v roku 60 dni od pričetka delovanja.
(2) Finančno poslovanje se opravlja preko transakcijskega računa pri banki, ki ima dovoljenje Banke Slovenija za poslovanje.
35. člen

Poglavitni viri financiranja radiokluba so:
(1) Članarina, vpisnina, tečajnina, kotizacija in drugi obvezni prispevki na podlagi sklepov organov radiokluba.
(2) Javna sredstva.
(3) Sredstva pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb.
(4) Sredstva sponzorjev in donatorjev.
(5) Prostovoljni prispevki članov in simpatizerjev.
(6) Darila in volila.
(7) Drugi viri.
(8) V primeru, da radioklub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora nameniti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
36. člen

(1) Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo.
37. člen

(1) Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik radiokluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.
38. člen

(1) Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem radiokluba opravlja blagajnik.
(2) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih radioklub prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo z zakonodajo določene institucije.

JAVNOST DELA RADIOKLUBA

39. člen

(1) Delo radiokluba je javno. Javnost dela se zagotovi s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo radiokluba, dostopni vsem članom ter drugim občanom in jim je s tem dana možnost, da se seznanijo z delom radiokluba.
40. člen

(1) Radioklub obvešča javnost o svojem delovanju preko objav na svetovnem spletu, oglasni deski, obvestil preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način.
41. člen

(1) Za obveščanje in zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik radiokluba, ki lahko za določena področja (kot je npr. urejanje spletne strani ali podobne naloge) pooblasti druge člane radiokluba.

PRENEHANJE RADIOKLUBA

42. člen

Radioklub preneha:
(1) S sklepom zbora članov, če je za sklep glasovalo vsaj dve tretjini prisotnih članov radiokluba. V sklepu mora biti navedeno tudi društvo, na katerega se, po poravnavi morebitnih obveznosti radiokluba, prenese premoženje radiokluba. Morebitna neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
(2) Po zakonu.
(3) Če pade število članov radiokluba pod tri (3).
43. člen

(1) Predsednik radiokluba ali član, ki ga predsednik pooblasti, je dolžen v tridesetih (30) dneh o prenehanju delovanja radiokluba v skladu z veljavno zakonodajo obvestiti organ, pri katerem je bil radioklub registriran.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

(1) Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru Radiokluba »SOTA Slovenija« dne 17.10.2009 in 12.12.2009, ko so bila pravila usklajena z ZDru-1. Pravila radiokluba SOTA Slovenija veljajo z dnem, ko pravila potrdi pristojen organ za registracijo društev.

Celje, 12.12.2009

Predsednik radiokluba
Konrad Križanec, S58R

Zaklenjeno